Personuppgiftspolicy

Telefon under öppettider
Jourtelefon

Att värna om våra nuvarande, tidigare och blivande kunders integritet är viktigt för oss på Hellströms Veterinärpraktik. Därför månar vi om att skydda de personuppgifter vi har om dig och att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter.

Den nya General Data Protection Regulation (GDPR) ersätta den gamla svenska personuppgiftslagen (PUL) den 25 maj 2018. Det innebär att medborgares och kunders rättigheter stärks samtidigt som myndigheters och våra skyldigheter som företag skärps.

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.

Dina rättigheter innebär i korthet:

 • Du kan få en digital kopia av dina personuppgifter.
 • Invända mot och begränsa behandlingen av dina personuppgifter.
 • Du har rätt att begära korrigering och radering av dina personuppgifter.

 

Läs mer om GDPR hos datainspektionen »

Så här behandlas dina personuppgifter

Hellströms Veterinärpraktik samlar in och behandlar personuppgifter med följande syften:

 • Hantera bokningar och journaler.
 • Hantera och skicka recept och e-recept.
 • Hantera direktregleringar med försäkringsbolag.
 • Ta emot och skicka remisser och konsultationer.
 • Hantera betalningar.
 • Hantera och skicka besked och påminnelser till kunder.

Så här värnas din integritet

Din integritet är viktig för oss och vi skyddar dina personuppgifter när vi behandlar dem. Vi är försiktiga när vi hanterar dina personuppgifter och du kan känna dig trygg med att behandling av personuppgifter endast sker på ett korrekt sätt enligt gällande regler.

Följande gäller när Hellströms Veterinärpraktik hanterar dina personuppgifter:

 • Din integritet respekteras och värnas om.
 • Dina personuppgifter säljs inte till eller delas med andra företag.
 • Dina personuppgifter sparas inte längre än vad som behövs.
 • Personuppgifter överförs som huvudregel inte till länder utanför EU/EES, men om det görs ser vi till att dina personuppgifter är ordentligt skyddade.
 • Du har rätt att få tydlig information om hur dina personuppgifter behandlas.
 • Vi samlar inte in mer personuppgifter än vad som är nödvändigt.
 • Dina personuppgifter används bara för det ändamål de är insamlade för.
 • För att skydda dina personuppgifter vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder kring våra IT-system och ser till att våra samarbetspartners gör detsamma.
 • Vår personal har fått utbildning kring hur personuppgifter ska hanteras.

Denna personuppgiftspolicy är till för att beskriva hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi är dock skyldiga att följa de regler som finns gällande journalföring och bokföring av ekonomiska transaktioner.

Med personuppgifter menas all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en individ. Exempel på personuppgifter är: namn, adress, telefonnummer, personnummer, bilder och ljudupptagningar. Även krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en individ.

Med behandling av personuppgifter menar vi i stort sett allt som görs med personuppgifter. Några vanliga exempel är: att samla in personuppgifter, att registrera och organisera dem i ett kundregister, att lagra dem i t.ex. IT-system, att föra över dem till någon annan och att radera dem.

Följande personuppgifter registrerar och processar Hellströms Veterinärpraktik:

 • Namn adress och personnummer
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Djuridentiteter kopplade till personuppgifterna

Enligt GDPR har du som registrerad rätt att:

 • Dra tillbaka samtycke till registrering.
 • Begära att felaktigheter rättas.
 • Kostnadsfritt få veta vilka personuppgifter som är registrerade (max 1 ggr/år)
 • Få dina personuppgifter borttagna (dock först efter ’laglig grund’ inte längre gäller). Om du önskar något av ovanstående skickar du ett mail till provsvar.hellstrom@gmail.com med information om namn, personnummer samt vad du önskar ändra/ta bort. Detta kan också göras vid besök på kliniken.

De lagliga grunder vi har till stöd för att lagra och processa personuppgifter är:

 • Bokföringslagen, där vi åläggs att spara uppgifter för bokföring i 7 år.
 • Jordbruksverkets föreskrifter, SJVFS 2017:22 7:e kap 6:e paragrafen: ”Journalen ska bevaras i minst fem år, räknat från dagen för det sista införandet”.

Hellströms Veterinärpraktik hanterar personuppgifter enbart för internt bruk, och lämnar inte ut dem till någon annan organisation annat än vid remissförfarande eller konsultationer samt vid direktregleringar med försäkringsbolag. Vår IT-miljö är modem och har adekvata skydd mot intrång. Åtkomsten till personuppgifter är behovsstyrd med hjälp av accessgrupper och olika användarkonton.

Kontaktuppgifter personuppgiftsansvarig:

Hellströms Veterinärpraktik
Org.nummer: 556431-6437

Svartbäcksgatan 63
753 33 Uppsala

provsvar.hellstrom@gmail.com